Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez kino WDK we Włodawie. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi, komfortu i bezpieczeństwa Widzów. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z usług kina oraz przebywający na terenie jego obiektu.

 1. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 2. Rezerwacja biletu odbywa się drogą elektroniczną (samodzielnie na naszej stronie) lub telefoniczną.
 3. Odbiór rezerwacji maksymalnie do 15 min przed rozpoczęciem seansu (brak odbioru skutkuje usunięciem rezerwacji).
 4. Kasa biletowa otwierana jest na 30 minut przed rozpoczęciem każdego seansu.
 5. Wejście na teren sali kinowej możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego biletu.
 6. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans w określony dzień i na wyznaczoną godzinę.
 7. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu na jaki był zakupiony.
 8. Jeden bilet uprawnia do udziału w seansie tylko jedną osobę.
 9. Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniem na bilecie.
 10. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.
 11. Bilety grupowe przysługują grupie min. 15 osobowej.
 12. Bilety ulgowe  przysługują: uczniom, studentom, emerytom, rencistom, honorowym dawcom krwi, osobom niepełnosprawnym po okazaniu ważnej legitymacji/odpowiedniego dokumentu. Bilety rodzinne przysługują: rodzicom/rodzicowi z dzieckiem/dziećmi (minimum 3 osoby) na filmy dla dzieci lub familijne (cena biletu dla jednej osoby).
 13. Zwrotu lub zamiany biletu można dokonać najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem seansu, na jaki został on zakupiony, okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym.
 14. Na terenie kina WDK we Włodawie, obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania oraz wnoszenia na salę kamer, aparatów fotograficznych i wszelkiego rodzaju urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 15. Osoby uczestniczące w seansie filmowym zobowiązane są do wyłączenia na czas trwania seansu telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło i dźwięk.
 16. Na całym terenie kina WDK we Włodawie obowiązuje zakaz palenia i korzystania z papierosów elektronicznych oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub podobnej funkcji działania oraz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.
 17. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na salę kina WDK.
 18. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na salę kinową, z wyłączeniem psów przewodników.
 19. Personel ma prawo odmówić wstępu i wyprosić osoby zachowującym się niekulturalnie, niegrzecznie, wulgarnie wobec innych klientów lub pracowników.
 20. Godziny rozpoczęcia seansów określone w repertuarze wyznaczają czas rozpoczęcia emisji bloku reklam i zwiastunów filmowych, po zakończeniu którego rozpoczyna się emisja filmu.
 21. Osoby mające wadę wzroku mogą mieć problemy z odbiorem projekcji w systemie 3D. Kino WDK nie ponosi odpowiedzialności za jakość takiej projekcji, jak również za złe samopoczucie widza w trakcie seansu w technologii 3D.

 

DANE OSOBOWE

Co robimy z danymi osobowymi:

Udostępnione dane osobowe mogą być wykorzystane do celu wspierania obsługi klienta przez KINO WDK . Chcemy dzięki temu dostosować naszą witrynę oraz ogólnie działalność spółki do potrzeb klienta. Jeżeli nie otrzymamy innych instrukcji (opisanych poniżej), będziemy wysyłać informacje o ulepszeniach naszych produktów, specjalnych ofertach i nowych produktach oraz usługach KINO WDK, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla państwa. KINO WDK będą wysyłać te bezpośrednio adresowane komunikaty. Aby tych komunikatów nie otrzymywać, należy nas o tym poinformować podczas podawania swoich danych osobowych. Można też w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania w przyszłości komunikatów zwracając się do KINO WDK ; poniżej opisujemy jak to zrobić.

W zakresie dopuszczalnym przez prawo podawane nam dane osobowe mogą być udostępniane lub przekazywane osobom należącym do KINO WDK . Spis osób prawnych należących do KINO WDK (oraz adresy ich zarejestrowanych biur), które mogą otrzymywać takie dane w tych krajach i które uzyskają kontrolę nad danymi można znaleźć pod adresem https://wdk.wlodawa/kontakt/. KINO WDK otrzymujące dane osobowe będą z nich korzystać zgodnie z niniejszymi zasadami prywatności.

KINO WDK nie udostępni danych osobowych żadnej organizacji zewnętrznej w celach marketingowych lub akwizycyjnych bez zgody osób, które ich udzieliły. Dane osobowe mogą być ujawniane osobom postronnym, gdy mamy obowiązek prawny lub gdy prawo zezwala na ich udzielenie, na przykład w odpowiedzi na żądanie urzędu państwowego lub w związku z postępowaniem sądowym.

Jeżeli nastąpi fuzja lub jeśli dowolny członek KINO WDK zostanie przejęty przez inne przedsiębiorstwo (lub nawiąże rokowania w tej sprawie), możemy udostępnić dane osobowe takiemu przedsiębiorstwu i jego doradcom, lecz w takim przypadku zapewnimy, że będą podjęte kroki w celu dalszej ochrony praw podmiotów danych.

 

Zapytania – prawa podmiotów danych osobowych:

Pytania lub obawy dotyczące zasad i praktyk KINO WDK odnośnie postępowania z otrzymywanymi za pośrednictwem tej witryny danymi osobowymi prosimy kierować pod adresem wdk.wlodawa@gmail.com

. Można także skontaktować się z placówką KINO WDK , której udzielone zostały dane osobowe w sprawie konkretnego zastosowania lub sposobu traktowania danych przez tę placówkę. Adresy wszystkich placówek KINO WDK można znaleźć na stronie internetowej https://kinowdk.pl/kontakt2/. Aby umożliwić nam szybszą obsługę, prosimy kierować pytania w miarę możności w języku polskim i poinformować nas, z jakiego kraju następuje zgłoszenie, wraz z określeniem marki i modelu produktu.

W związku z powyższym prosimy także pamiętać, co następuje:

 1. Każdy ma prawo uzyskać potwierdzenie, czy jego dane osobowe są czy też nie są przetwarzane.
 2. Każdy ma prawo dowiedzieć się:
  1. skąd pochodzą jego dane osobowe;
  2. w jakim celu i w jaki sposób są one przetwarzane;
  3. kto je kontroluje;
  4. komu konkretnie i jakim kategoriom osób fizycznych lub prawnych dane osobowe mogą zostać udzielone.
 3. Każdy ma prawo do uzyskania:
 1. aktualizacji, poprawienia lub zintegrowania swoich danych;
 2. usunięcia, anonimizacji lub zablokowania swoich danych, jeżeli są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Każdy ma prawo zgłaszać całościowe lub częściowe zastrzeżenia:
 1. do przetwarzania swoich danych osobowych nawet jeżeli odbywa się to zgodnie z celami ich gromadzenia, jeżeli istnieją po temu podstawy;
 2. do przetwarzania swoich danych osobowych, o ile odbywa się to w celu wysyłania materiałów reklamowych lub bezpośredniej sprzedaży albo też w ramach ankiet handlowych lub marketingowych.

Regulamin sprzedaży biletów (pdf) na stronie www.kinowdk.pl

§ 1 Definicje

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
a) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży biletów na stronie www.kinowdk.pl,
b) Operator – Włodawski Dom Kultury we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 10 22-200 Włodawa, NIP: 565-100-30-48
c) Wydarzenie – koncert, spektakl lub każde inne wydarzenie o charakterze kulturalnym, rozrywkowym lub sportowym organizowane przez Organizatora, na które Bilety dostępne są za pośrednictwem strony www.kinowdk.pl,

d) Organizator – osoba lub podmiot będąca organizatorem Wydarzenia,

e) Klient – osoba lub podmiot dokonująca Rezerwacji Biletów w Portalu,

f) Blankiet Biletowy – bilet na Wydarzenie w formie papierowej wydrukowany na specjalnym papierze z odpowiednimi zabezpieczeniami,

g) Bilet PDF – bilet na Wydarzenie w formie elektronicznej,

h) Bilet – Blankiet Biletowy lub Bilet PDF upoważniający Klienta do wstępu na Wydarzenie, którego dany bilet dotyczy,

i) Rezerwacja – czasowe zablokowanie wskazanych przez

Klienta Biletów na Wydarzenie dokonane w Portalu z określeniem formy Biletów, sposobu ich dostarczenia wraz z informacją o ewentualnym zamówieniu Towarów związanych z Wydarzeniem,

j) Towary – książki, płyty DVD lub Blu-Ray lub inne towary i upominki związane z Wydarzeniem lub artystą biorącym udział w Wydarzeniu,

k) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

§ 2 Zakres obowiązywania Regulaminu

1. Regulamin dotyczy wszystkich Rezerwacji dokonanych za pośrednictwem strony www.kinowdk.pl.

2. Dokonanie Rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją

Regulaminu.
3. Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola na stronie www.kinowdk.pl podczas dokonywania Rezerwacji.

4. W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji, w szczególności na udostępnianie danych Organizatorowi Wydarzenia, na które dokonywana jest Rezerwacja.

§ 3 Proces zakupu Biletów i Towarów

1. W celu dokonania Rezerwacji i zakupu Biletów i Towarów Klient:

a) dokonuje wyboru Wydarzenia z listy dostępnej na stronie www.kinowdk.pl,

b) dokonuje wyboru miejsc z dostępnych na dane

Wydarzenie,
c) podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy,

d) potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie www.kinowdk.pl ,

e) może wybrać opcję dostarczania okresowego informacji o Portalu i Wydarzeniach na wskazany adres poczty elektronicznej,

f) wybiera formę i sposób dostarczenia Biletów,

g) w przypadku Biletów PDF nadaje hasło niezbędne do wydrukowania biletu,

h) w przypadku Blankietów Biletowych oraz Towarów podaje pełny adres dostarczenia, tj. ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miasto,

i) wybiera sposób płatności z listy udostępnionej na stronie www.kinowdk.pl,

j) jeżeli dla danego Wydarzenia dostępne są Towary ich listę Klient widzi pod opisanymi wyżej danymi i może dodać je do Rezerwacji.

2. Przed zatwierdzeniem Rezerwacji Klient widzi na stronie www.kinowdk.pl jej podsumowanie z określoną kwotą do zapłaty.

3. Klient akceptuje warunki Rezerwacji poprzez przycisk

„Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych, o których mowa w ust. 1.

5. Rezerwacja ma charakter czasowy i ważna jest przez czas wskazany w § 5, który wynika z wybranej formy płatności.

6. Operator przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z ust. 1 lit. c) podsumowanie Rezerwacji oraz Regulamin.

7. Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności.

8. Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji Operator dostarcza Bilety i Towary do Klienta zgodnie z § 6.

§ 4 Forma Biletów

1. Bilety na Wydarzenia są dostępne w formie Blankietów Biletowych lub Biletów PDF.

2. Dostępne formy Biletów na dane Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.

3. Wybór formy Biletów dokonuje Klient w Rezerwacji zgodnie z § 3 ust. 1 lit. f).

4. W przypadku Biletu PDF Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru rezerwacji, ustalonego samodzielnie hasła niezbędnego do wydruku i nieudostępniania osobom trzecim pliku ani wydruku Biletu PDF, co za tym idzie zobowiązuje się do ochrony biletu elektronicznego przed wszelkimi próbami kopiowania, skanowania i powielania.

§ 5 Formy płatności i termin ważności Rezerwacji

1. Operator oferuje następujące formy płatności za Bilety i Towary z Rezerwacji:

a) przelew bankowy,
b) płatność internetowa (on-line) przelewem lub kartą płatniczą,

2. Dostępne formy płatności na dane Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.

3. Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Biletów i Towarów zgodnie z § 3 ust. 1 lit. i).

4. Płatności internetowe (on-line) realizowane są przez współpracujący z Operatorem podmiot świadczący usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych.

5. Nazwa podmiotu/podmiotów współpracujących z Operatorem, o których mowa powyżej znajduje na stronie www.kinowdk.pl i widoczna jest dla Klienta podczas procesu zakupu Biletów i Towarów opisanych w § 3.

6. Wybór formy płatności przez Klienta determinuje okres ważności Rezerwacji.

7. Okres ważności Rezerwacji wynosi:

a) dla przelewu bankowego: 3 dni roboczych

b) dla płatności internetowej (on-line): do momentu rozpoczęcia wydarzenia

8. Jeżeli w okresie ważności Rezerwacji, o którym mowa powyżej, liczonym od momentu zaakceptowania Rezerwacji przez Klienta zgodnie z § 3, całkowita należność wynikająca z Rezerwacji nie zostanie uiszczona, nieopłacona Rezerwacja jest anulowana.

9. Zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty należności wynikającej z Rezerwacji.

10. W przypadku wyboru opcji przelewu bankowego płatność może być dokonana jedynie na numer rachunku bankowego wskazany w potwierdzeniu Rezerwacji przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c).

11. Operator przyjmuje przelewy w złotych.

12. W przypadku płatności w innej walucie Klient powinien wybrać opcję podziału kosztów przelewu zagranicznego/walutowego taką, aby pełna kwota należności została zaksięgowana na rachunku Operatora.

13. Jeżeli Klient przeleje środki w związku z Rezerwacją w sposób inny niż określony w ust. 12 i 13, Operator zwróci je na rachunek nadawcy–Klienta odejmując od kwoty przelewu koszt realizacji takiej płatności pobierany przez bank Operatora.

§ 6 Formy i warunki dostarczenia Biletów i Towarów

1. Dostępne są następujące formy dostawy:

a) dla Biletów PDF: pocztą elektroniczną na adres poczty wskazany przez Klienta zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c).

2. Blankiety Biletowe i Towary dostarczane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dostępne formy dostarczania Biletów na dane Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.

4. Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Biletów i Towarów zgodnie z § 3 ust. 1 lit. f).

5. Terminy dostarczenia, z zastrzeżeniem ust. 6, są następujące:

a) w przypadku Biletów PDF dostarczanych pocztą elektroniczną: maksimum 1 dzień roboczy od momentu otrzymania pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z § 5.

6. Jeżeli w opisie Wydarzenia zostało dodane zastrzeżenie, że Bilety nie są dostarczane przed określoną datą, terminy, o których mowa wyżej liczone są od tej daty.

7. W przypadku Biletów PDF Operator przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c) odnośnik do Portalu umożliwiający ich pobranie, zapisanie i wydrukowanie. W przypadku problemów z otrzymaniem wiadomości, status rezerwacji oraz wydruk biletów elektronicznych jest możliwy pod poniższymi adresami:

a) https://kinowdk.pl/zamowienie/status

8. Klient po otrzymaniu Biletów zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych wydrukowanych na
Biletach z danymi podanymi podczas Rezerwacji zgodnie z § 3.

9. Wszelkie stwierdzone niezgodności zidentyfikowane przez Klienta w trakcie sprawdzania, o którym mowa powyżej powinny być zgłoszone Operatorowi zgodnie z § 8.

10. W przypadku odbioru Blankietów Biletowych od Organizatora bezpośrednio przed Wydarzeniem we wskazanym przez niego miejscu Klient musi:

a)    znać numer rezerwacji oraz imię i nazwisko osoby dokonującej Rezerwacji podane zgodnie z §3 ust. 1 lit. c), lub

b)    posiadać potwierdzenie Rezerwacji oznaczone jako pokwitowanie, które wymieniane jest na Blankiety Biletowe.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru Rezerwacji oraz możliwości odbioru Blankietów

Biletowych przed Wydarzeniem.

§ 7 Odwołane Wydarzenia i zwroty

1. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny Wydarzenia.

2. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty Biletów nie są możliwe – Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy.

3. W przypadku konsumentów ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 wynika z art. 38 pkt 12 Ustawy.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Operator strony www.kinowdk.pl dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Rezerwację.

§ 8 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Operatora w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej zamawiam@kinowdk.pl lub na adres korespondencyjny Operatora.

2. Jeśli reklamacja nie jest związana z Operatorem, Portalem lub jego działaniem a dotyczy Organizatora, Operator przekazuje taką reklamację niezwłocznie do Organizatora.

3. W przypadku, o którym mowa ust. 2, termin rozpatrzenia reklamacji może być wydłużony
i zależy od Organizatora, a o wydłużeniu czasu rozpatrywania reklamacji Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Operatora.

4. Ewentualne zwroty i rekompensaty dla Klienta w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji będą dokonywane w terminie określonym w § 7 ust. 4.

5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez

Operatora na stronie www.kinowdk.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

§ 9 Postanowienia dotyczące Towarów

1. Operator zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad.

2. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny tylko w zakresie

Towarów w ciągu 14 dni od dnia doręczenia przesyłki z Towarem, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Prawo, o którym mowa powyżej nie dotyczy Towarów będących nagraniami dźwiękowymi lub wizualnymi, których opakowanie ochronne zostało otwarte po dostarczeniu, zgodnie z art. 38 pkt 9 Ustawy.

4. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia Operatorowi wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną do: Włodawski Dom Kultury we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 10, 22-200 Włodawa, NIP: 565-100-30-48 , email: zamawiam@kinowdk.pl , tel. fax 82-57-21-751.

5. Wzór formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa wyżej dostępny jest na stronie www.kinowdk.pl, jednak jego wykorzystanie nie jest obowiązkowe.

6. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy aby Klient wysłał oświadczenie dotyczące wykonania przysługującego mu prawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Operator zwraca Klientowi wszystkie otrzymane środki dotyczące tej umowy, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

8. Operator dokona zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu płatności, jaki został wybrany przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

9. Klient w każdym przypadku nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem środków w związku z odstąpieniem od umowy.

10. Operator może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Klient odsyła lub przekazuje rzecz do Włodawski Dom Kultury we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 10 22-200 Włodawa, NIP: 565-100-30-48, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Operatora o odstąpieniu od umowy.

12. Termin, o którym mowa w ust. 11 jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

13. Klient musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Operatorowi.

14. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 10 Wymagania w zakresie używanej przeglądarki internetowej

Do prawidłowego korzystania ze strony www.kinowdk.pl niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej zgodnej ze standardem HTML5 oraz z włączoną obsługą JavaScript oraz
SSL.

§ 11 Pozostałe postanowienia

1. Operator świadczy dla Klienta usługi nieodpłatne takie jak:

a) wysyłka newslettera informacyjnego o Wydarzeniach, jeżeli Klient wyrazi taką wolę zgodnie z § 3 ust. 1 lit. e)
2. Klient w przypadku umieszczania recenzji lub opinii o Wydarzeniach dokonuje ich dobrowolnego rozpowszechniania oraz zapewnia, że zamieszone przez niego treści nie naruszają dóbr i praw osób trzecich, nie są sprzeczne z prawem i wyraża zgodę na ich ewentualne opracowanie lub zmianę przez Operatora.

3. W przypadku gdy Klient, inna osoba lub podmiot uzna, iż treść dostępna w Portalu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, tajemnicę chronioną prawem, powinien poinformować o tym niezwłocznie Operatora, a Operator strony www.kinowdk.pl po powzięciu informacji o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne kroki mające na celu usunięcie z Portalu treści będących przyczyną naruszenia.

4. Operator strony www.kinowdk.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Klientów lub inne osoby treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie ust. 3 powyżej.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta lub innych osób, w szczególności za korzystanie przez nich ze strony www.kinowdk.pl w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za działania Organizatorów, w szczególności za odwołane lub opóźnione Wydarzenia, z zastrzeżeniem postanowień § 7.

7. Bilet, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia Klienta do wstępu na Wydarzenie.

§ 12 Wejście w życie

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 roku.

 

DANE OSOBOWE

Co robimy z danymi osobowymi:

Udostępnione dane osobowe mogą być wykorzystane do celu wspierania obsługi klienta przez KINO WDK . Chcemy dzięki temu dostosować naszą witrynę oraz ogólnie działalność spółki do potrzeb klienta. Jeżeli nie otrzymamy innych instrukcji (opisanych poniżej), będziemy wysyłać informacje o ulepszeniach naszych produktów, specjalnych ofertach i nowych produktach oraz usługach KINO WDK , które naszym zdaniem mogą być interesujące dla państwa. KINO WDK będą wysyłać te bezpośrednio adresowane komunikaty. Aby tych komunikatów nie otrzymywać, należy nas o tym poinformować podczas podawania swoich danych osobowych. Można też w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania w przyszłości komunikatów zwracając się do KINO WDK ; poniżej opisujemy jak to zrobić.

W zakresie dopuszczalnym przez prawo podawane nam dane osobowe mogą być udostępniane lub przekazywane osobom należącym do KINO WDK . Spis osób prawnych należących do KINO WDK (oraz adresy ich zarejestrowanych biur), które mogą otrzymywać takie dane w tych krajach i które uzyskają kontrolę nad danymi można znaleźć pod adresem https://wdk.wlodawa/kontakt/. KINO WDK otrzymujące dane osobowe będą z nich korzystać zgodnie z niniejszymi zasadami prywatności.

KINO WDK nie udostępni danych osobowych żadnej organizacji zewnętrznej w celach marketingowych lub akwizycyjnych bez zgody osób, które ich udzieliły. Dane osobowe mogą być ujawniane osobom postronnym, gdy mamy obowiązek prawny lub gdy prawo zezwala na ich udzielenie, na przykład w odpowiedzi na żądanie urzędu państwowego lub w związku z postępowaniem sądowym.

Jeżeli nastąpi fuzja lub jeśli dowolny członek KINO WDK zostanie przejęty przez inne przedsiębiorstwo (lub nawiąże rokowania w tej sprawie), możemy udostępnić dane osobowe takiemu przedsiębiorstwu i jego doradcom, lecz w takim przypadku zapewnimy, że będą podjęte kroki w celu dalszej ochrony praw podmiotów danych.

 

Zapytania – prawa podmiotów danych osobowych:

Pytania lub obawy dotyczące zasad i praktyk KINO WDK odnośnie postępowania z otrzymywanymi za pośrednictwem tej witryny danymi osobowymi prosimy kierować pod adresem wdk.wlodawa@gmail.com

. Można także skontaktować się z placówką KINO WDK , której udzielone zostały dane osobowe w sprawie konkretnego zastosowania lub sposobu traktowania danych przez tę placówkę. Adresy wszystkich placówek KINO WDK można znaleźć na stronie internetowej https://kinowdk.pl/kontakt2/. Aby umożliwić nam szybszą obsługę, prosimy kierować pytania w miarę możności w języku polskim i poinformować nas, z jakiego kraju następuje zgłoszenie, wraz z określeniem marki i modelu produktu.

W związku z powyższym prosimy także pamiętać, co następuje:

 1. Każdy ma prawo uzyskać potwierdzenie, czy jego dane osobowe są czy też nie są przetwarzane.
 2. Każdy ma prawo dowiedzieć się:
  1. skąd pochodzą jego dane osobowe;
  2. w jakim celu i w jaki sposób są one przetwarzane;
  3. kto je kontroluje;
  4. komu konkretnie i jakim kategoriom osób fizycznych lub prawnych dane osobowe mogą zostać udzielone.
 3. Każdy ma prawo do uzyskania:
 1. aktualizacji, poprawienia lub zintegrowania swoich danych;
 2. usunięcia, anonimizacji lub zablokowania swoich danych, jeżeli są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Każdy ma prawo zgłaszać całościowe lub częściowe zastrzeżenia:
 1. do przetwarzania swoich danych osobowych nawet jeżeli odbywa się to zgodnie z celami ich gromadzenia, jeżeli istnieją po temu podstawy;
 2. do przetwarzania swoich danych osobowych, o ile odbywa się to w celu wysyłania materiałów reklamowych lub bezpośredniej sprzedaży albo też w ramach ankiet handlowych lub marketingowych.